P-platser

Familjebostäders lediga parkeringar, garage, MC- och båtplatser hittar du på nedan länk:

När en parkering sägs upp publiceras den först för hyresgäster i området under 1 vecka. Om den inte hyrts ut publiceras platsen sedan för samtliga hyresgäster i ytterligare 1 vecka. Om den är fortsatt  outhyrd läggs den i sista steget som BokaDirektplats för alla sökande.

Om det finns intresseanmälningar från andra sökande som saknar bilparkering sedan tidigare, går dessa före de hushåll som redan hyr en parkering/garage.

Alla parkeringsavtal signeras digitalt på hemsidan. Funktionen kräver att du har tillgång till mobiltelefon eftersom en signeringskod skickas via SMS. Om du inte har mobiltelefon kan du få ett pappersavtal hemsänt.

För hyresgäster

Är du hyresgäst hos Familjebostäder, har förstahandskontrakt på en lägenhet och söker p-plats?

Klicka här för mer information om hur hyresgäster söker p-plats.

Byta parkeringsplats?
Eftersom vi har kö på majoriteten av våra p-platser kan inte två eller flera hyresgäster byta parkeringar sinsemellan. P-platser måste sägas upp med tre månaders uppsägningstid så att alla i området har chans att söka parkeringen.

Hyra plats för elbil?
Plats för laddning av elbil söks på samma sätt som övriga parkeringar. I många områden finns också publika laddplatser tillgängliga.

Att kunna ladda sin elbil är en viktig fråga för oss. Vi arbetar just nu med att hitta bra framtida lösningar och när vi utökar laddplatserna i ditt område, får du få lokal information om detta. År 2023-2025 planerar vi att bygga omkring 100 laddplatser fördelat i våra olika bostadsområden. Laddplatserna är tänkta att komplettera de laddstationer som redan finns publikt i staden.

1. I första hand erbjuder vi laddning genom tillståndsparkering i våra 20 garageanläggningar
2. I andra hand erbjuder vi laddning i våra bostadsområden och bygger utomhuskluster med tillståndsladdning för alla hyresgäster i området

Vi strävar efter resurseffektivitet där en laddplats kan användas av flera bilar. Därför är egna fasta platser för laddning något vi i undviker i vår strategi. I det här läget kan vi tyvärr inte lova något eller ange en tydlig tidplan.

Inte hyresgäst

Är du inte hyresgäst hos Familjebostäder men söker p-plats? Då vill vi först göra dig uppmärksam på att samtliga parkeringar är momsförpliktigade för icke hyresgäster och 25% momskostnad tillkommer till den annonserade hyran/avgiften.

Klicka här för mer information om hur du som inte är hyresgäst söker p-plats.

Nya hyror för parkeringsplatser

Familjebostäder kommer under 2023 att höja hyran för parkeringsplatser, det har inte skett någon justering av hyrorna sedan 2019.

Familjebostäder och övriga bostadsbolag i Framtidenkoncernen har beslutat att hyrorna på parkeringsplatser och garage till 2025 ska ha marknadsmässiga priser. Prissättningen görs utifrån parkeringens egenskaper och geografiska läge.

Under 2023 kommer det i snitt att ske en ökning med 15 procent av parkeringshyrorna, höjningen kommer vara olika i olika områden.

Avtal tecknade under senare delen av 2022 har fått meddelande om ny hyra antingen via brev eller genom att tillträde sker efter 1/1 2023 och ny hyra då redan syns på avtalet.

Då Hyresgästföreningen sa upp förhandlingsordningen för parkeringar 2019, kommer övriga parkeringsavtal att sägas upp för villkorsändring och erbjudas fortsatt förhyrning av parkeringen enligt nya villkor, din nya hyra kommer framgå av dessa avtal.