Finansiell information

Som allmännyttigt bolag är Familjebostäder helt självfinansierat och vinster återinvesteras till största del i verksamheten. Vi har en stark finansiell ställning. Bolagets egna kapital uppgick per 2022-12-31 till 2 182 mnkr. Bedömt marknadsvärde för bolagets fastigheter var 31 651 mnkr. Det beräknade marknadsvärdet gav en justerad soliditet på 61,4 procent.

Fastighetsinvesteringarna uppgick 2022 till 803 mnkr. Resultat efter finansiella poster var 7 mnkr och årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt var 40 mnkr. Framtidenkoncernen har en centraliserad finansiell organisation. All finansiell verksamhet och riskhantering samordnas inom koncernen och hanteras av moderbolaget.

Årsredovisning

Läs mer om familjebostäder ekonomiska resultat och andra viktiga händelser i vår årsredovisning som du finner nedan. Här finner du även tidigare årsrapporter.