Finansiell information

Som allmännyttigt bolag är Familjebostäder helt självfinansierat. Vinster som generas återinvesteras till största del i verksamheten.

Familjebostäder har en stark finansiell ställning. Bolagets egna kapital uppgick per 2020-12-31 till 1 965 mnkr. Bedömt marknadsvärde för bolagets fastigheter var 28 624 mnkr. Det beräknade marknadsvärdet gav en justerad soliditet på 62,5 procent.

Fastighetsinvesteringarna uppgick 2020 till 1 092 mnkr. Resultat efter finansiella poster var 107 mnkr och årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt var 93 mnkr.

Framtidenkoncernen har en centraliserad finansiell organisation. All finansiell verksamhet och riskhantering samordnas inom koncernen och hanteras av moderbolaget.

Årsredovisning

Läs mer om familjebostäder ekonomiska resultat och andra viktiga händelser i vår årsredovisning som du finner nedan. Här finner du även tidigare årsrapporter.