Finansiell information

Som allmännyttigt bolag är Familjebostäder helt självfinansierat och vinster återinvesteras till största del i verksamheten. Vi har en stark finansiell ställning. Bolagets egna kapital uppgick per 2023-12-31 till 2 124 mnkr. Bedömt marknadsvärde för bolagets fastigheter var 30 171 mnkr. Det beräknade marknadsvärdet gav en justerad soliditet på 59,9 procent.

Fastighetsinvesteringarna uppgick 2023 till 630 mnkr. Resultat efter finansiella poster var minus 29 mnkr och årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt var minus 37 mnkr. Resultatet år 2023 påverkades bland annat av nedskrivningar i fastighetsbeståndet med 109 mnkr. Framtidenkoncernen har en centraliserad finansiell organisation. All finansiell verksamhet och riskhantering samordnas inom koncernen och hanteras av moderbolaget.

Årsredovisning

Läs mer om familjebostäder ekonomiska resultat och andra viktiga händelser i vår årsredovisning som du finner nedan. Här finner du även tidigare årsrapporter.