Skydd och behandling av personuppgifter

För att kunna erbjuda våra tjänster, svara på frågor och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi i behandla personuppgifter. Det är viktigt för oss på Familjebostäder att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet, strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter och sparar dom inte längre än nödvändigt.

Här beskriver vi när, hur och varför vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har. Har du några frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Personuppgiftsansvarig
Familjebostäder i Göteborg AB (556114-3941) är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandling av personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Vår behandling av personuppgifter
Nedan beskriver vi vilka personuppgifter vi behandlar, när, hur och varför.

Om du söker bostad, parkering eller lokal hos oss
Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Behandling av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö.

När du erbjuds bostad hos oss
När du erbjuds en bostad behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om ekonomi, anställning, boende- och familjeförhållanden och hur tidigare boenden och hyresinbetalningar skötts. Det innebär bland annat att vi tar en kreditupplysning, behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter som lämnas till oss eller registrerats via Boplats. Finns en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna. Om du erbjuds en studentbostad kommer vi att behandla antagningsbesked eller andra intyg som styrker att du studerar.

Om du blir nekad en lägenhet hos oss på grund av att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi att bevara dina personuppgifter i tre månader efter avslagsbeslutet, i övrigt sparar vi dina personuppgifter under den tid de är relevanta.

När du erbjuds parkering eller lokal hos oss
När du erbjuds en parkering eller lokal behöver vi ta en kreditupplysning.

När du är hyresgäst/kund hos oss
Information när du är hyresgäst hos oss hittar du här (pdf)

Om du söker en lägenhet via Omflyttningsplatsen

Information gällande om du söker en lägenhet via Omflyttningsplatsen (pdf)

Om du säger upp ditt hyreskontrakt
Familjebostäder använder Boplats som bostadsförmedling för att hyra ut uppsagda lägenheter. Det innebär att dina kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer och mail, kan komma att lämnas vidare till Boplats i det fall du säger upp lägenheten. Överföringen görs för att Boplats ska kunna kontakta dig för visning av lägenheten. Boplats kommer att behandla personuppgifterna enligt sina riktlinjer för GDPR.

Ändamålet med överföringen är att Familjebostäders uthyrning ska fungera på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Behandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla det angivna ändamålet. Den rättsliga grunden för behandlingen är att vi, och du som vår avtalspart, ska kunna fullgöra skyldigheter och rättigheter enligt hyresavtalet.

KAMERABEVAKNING

Syfte och rättslig grund
Kamerabevakningen har till syfte att:
• Verka brottsförebyggande, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet och stödja utredning eller lagföring av brott.
• Upprätthålla allmän ordning i fastigheter och att hyresgäster skall känna sig trygga.

Den rättsliga grunden för behandlingen är intresseavvägning. Vid varje nytt fall av kamerabevakning utförs en analys för att säkerhetsställa att Familjebostäders intresse av att brottsförebygga och skapa trygghet i fastigheterna väger tyngre än den potentiella risken för att de registrerades fri- och rättigheter kränks.

Mottagare av inspelat material
Material lämnas bara ut vid en inträffad incident och lämnas ut på begäran av brottsförebyggande myndighet.

Hur länge sparas det inspelade materialet?
Entréer och trapphus: 5 dagar
Allmänna utrymmen (t.ex. källare, soprum): 14 dagar
Parkeringshus: 21 dagar

Om du kontaktar oss
Dina personuppgifter behandlas när du kontaktar Familjebostäder i olika frågor. Behandlingen är nödvändig för att besvara och hantera inkommande frågor och för att tillgodose vårt berättigade intresse av att besvara förfrågningar från dig.

Om du är kontaktperson eller anställd hos en av våra leverantörer eller affärspartners
Är du kontaktperson eller anställd hos en av våra leverantörer eller affärspartners behandlar vi personuppgifter om dig. Vi gör detta för att vi har ett berättigat intresse av att kunna ingå, administrera och fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören eller affärspartnern.

Har du enskild firma behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra avtalet eller överenskommelsen med dig.
Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för behandlingens ändamål och enligt tillämplig lagstiftning.

När du besöker vår webbplats
När du besöker vår webbplats samlar vi in webbstatistik som innehåller nätidentifierare, som exempelvis IP-nummer och cookies, samt tidsstämplar. Det gör vi för att vi har berättigade intressen att veta hur vår webbplats används och för att sammanställa statistik över användandet av vår webbplats. Vi avidentifierar loggarna direkt och inga personuppgifter sparas.

För att tillgodose säkerheten på vår webbplats samlar vi in webbloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar. Webbloggarna kan också användas för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning, för att förhindra missbruk av våra tjänster samt för att upptäcka och förhindra spridning av virus, spam och trojaner. Det gör vi för att vi har berättigade intressen att upprätthålla säkerheten av vår webbplats.

Vår webbsida använder cookies för att behandla dina personuppgifter. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och för vilka syften i vår information om användning av cookies på hemsidan. Läs mer om cookies här.

Utskick av information, evenemang, undersökningar och tävlingar
Dina personuppgifter kan komma att behandlas för olika typer av information. Det kan handla om hyresgästtidningen Värdsnyheter som skickas med post, information via post/mejl om exempelvis renoveringar eller familjedagar i området. Vi gör också undersökningar via post/digitalt för att få veta vad våra hyresgäster tycker som en del i vår strävan att hela tiden bli bättre och tillgodose behov som förs fram. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra denna typ av åtgärder.

Familjebostäder behandlar dina personuppgifter när du medverkar i tävlingar som vi arrangerar för att registrera ditt deltagande, för att följa upp efteråt och kunna kontakta dig. Åtkomst till svaren begränsas till behörig personal.

Tänk på att aldrig skriva några andra uppgifter än det som efterfrågas i tävlingar och undersökningar. Skriv inte i några känsliga uppgifter om dig eller någon annan i fritextfälten.

Kategorier av personuppgifter:
Identitetsuppgifter
Kommunikation
Kontaktuppgifter

Laglig grund i undersökningar och tävlingar: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra tävlingar.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen och vi gallrar dina personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning. Vi är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag och omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter enligt vår dokumenthanteringsplan.

Vem delar ni mina personuppgifter med?
För att kunna tillhandahålla våra tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet anlitar vi olika leverantörer. De behandlar dina personuppgifter för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner. Leverantörerna får inte använda personuppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.

Vi delar även dina personuppgifter med företag eller andra organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga om det följer av lag eller författning eller om vi har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna, exempelvis till ett försäkringsbolag, en leverantör eller till olika myndigheter.

Då vi omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar innebär det att vi i vissa fall är skyldiga enligt lag att lämna ut handlingar. Det innebär att e-post och andra handlingar som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Var behandlas mina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU, till exempel av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att det finns skyddsåtgärder, exempelvis dataöverföringsavtal, så att mottagarna behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi gör.

Vilka rättigheter har jag?
Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar, ett så kallat registerutdrag. Specificera gärna de kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till. Observera att vi bara lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig.

Här kan du ladda ner blankett för beställning av registerutdrag (pdf)

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Under vissa förutsättningar har du också rätt att få dina personuppgifter raderade och/eller överförda till ett annat företag (dataportabilitet).

Du har även rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Mer information om dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Frågor om behandling av dina personuppgifter
Har du ytterligare frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Familjebostäder i Göteborg AB (556114-3941)
Box 5151
402 26 GÖTEBORG

E-post: familjebostader@familjebostader.se
Telefonnummer: 031-731 67 00

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud:
Dataskyddsenheten, Göteborgs Stad Intraservice
E-post: dso@intraservice.goteborg.se

Uppdatering om hur vi behandlar dina personuppgifter
Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten. Den senaste versionen av information finns alltid publicerad här på hemsidan.