Ekonomisk hållbarhet

Som allmännyttigt bolag är Familjebostäder helt självfinansierat. Vårt uppdrag handlar inte om vinstmaximering, utan att generera välfärd och samhällsnytta för våra hyresgäster och göteborgarna.

För att kunna göra det är ekonomisk stabilitet en grundförutsättning. Är vi ekonomiskt stabila kan vi bedriva en sund affärsmässig verksamhet, agera långsiktigt och skapa trygghet för våra hyresgäster.

Utveckling av fastigheternas värde sker ur såväl ekonomiskt som tekniskt perspektiv. Det ekonomiska perspektivet innebär att våra fastigheters marknadsvärde ska bibehållas vilket främst påverkas av marknadens avkastningskrav och utvecklingen av hyresintäkterna. Det tekniska perspektivet innebär rätt åtgärder som gör husen bättre, mer attraktiva och höjer värdet.

Vi strävar mot en effektiv organisation och ska ständigt se möjligheter till effektivisering och kostnadsbesparing. Väl genomförda upphandlingar inom drift, underhåll och investeringar är mycket betydelsefullt. Vi arbetar aktivt med att jämföra våra nyckeltal med andra fastighetsbolag för att jämföra resultat och utveckling.