Alla nyheter 12 April 2024

Vad används hyran till?

De pengar som Familjebostäder får från hyresgästernas hyresinbetalningar ska räcka till alla våra utgifter.

Vi får inte skattemedel eller bidrag från Göteborgs Stad.

Om något i tvättstugan är trasigt måste det repareras. Det ingår i den så kallade driften, som även omfattar till exempel fastighetsskötsel, försäkringar, värme, el, vatten och avfallshantering. Men också boinflytande och hyresgästaktiviteter. För Familjebostäder, liksom för de flesta andra hyresvärdar, är det driften som är den allra största utgiftsposten. Dessutom går stora delar av hyran till planerat underhåll och olika investeringar i husen.

Hyra från cirka 20 000 lägenheter, 1 000 lokaler och 7 500 fordonsplatser ska räcka till vår drift, avskrivningar, underhåll, finanskostnader, centrala kostnader och fastighetsskatt.

Så här såg fördelningen ut för 2023:

Drift 48%

Här ingår värme, el, vatten och avfall, men även fastighetsskötsel, reparationer i både lägenheter och allmänna utrymmen, driftadministration, försäkringar, hyresgästaktiviteter och boinflytande.

Av- och nedskrivningar 24%

I praktiken innebär det gjorda investeringar, både i befintligt bestånd och i nyproduktion. Men även värdeminskning av våra fastigheter.

Underhåll 15%

Till underhåll räknas planerade åtgärder som görs med framförhållning och byten eller renoveringar av byggnadsdelar eller tekniska system.

Finanskostnader 8%

Främst räntekostnader för lån. Varierar från år till år och beror på ränteläget och storlek på investeringar. Under många år innebar det låga räntor, men inflationen har gjort att de i dag är betydligt högre.

Centrala kostnader 3%

Övergripande kostnader för bland annat ledningsfunktioner och koncerngemensamma utgifter.

Fastighetsskatt 2%

Den som äger hyreshus betalar en kommunal fastighetsavgift för bostäder. Medan statlig fastighetsskatt gäller för till exempel lokaler och obebyggd tomtmark.