Alla nyheter 09 May 2023

Första leverantörerna med fossilfritt drivmedel

I år har Familjebostäder för första gången fått två entreprenader där leverantörernas fordon körs med fossilfritt drivmedel, det vill säga el eller gas. – Att ställa tuffa krav på våra entreprenader är en del av vårt klimatarbete, säger miljösamordnare Mikael Lunneblad.

För första gången ställer Familjebostäder specifikt krav i upphandlingen på att leverantörernas fordon ska ha fossilfritt drivmedel.

– Det är självklart att vi ska använda oss av entreprenader som kör med fossilfritt drivmedel och ställa krav i upphandlingarna. Vi ska fortsätta utveckla detta inom verksamheten, men det är ett bra första steg med transporter, säger energisamordnare Senir Jalovicic.

Vi arbetar aktivt med att minska våra utsläpp. Att våra egna fordon ska vara fossilfria är ett mål från Sveriges Allmännytta, Göteborgs Stads Miljö- och Klimatprogram och vår egen företagsplan.

I dagsläget äger Familjebostäder endast en bil som inte är fossilfri. Övriga poolbilar är elbilar.

Den 1 januari fick Familjebostäder sin första entreprenad inom OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) där samtliga bilar har fossilfritt drivmedel.

– I april tillkom ytterligare en leverantör som kör med fossilfria drivmedel, denna gång inom larm. Just nu håller vi på med upphandling om driftentreprenad, där vi också kräver fossilfria drivmedel, förklarar Mikael.

Hur vanligt det är att andra bostadsbolag ställer krav på att deras leverantörer ska vara fossilfria?

– Det är nog några bostadsbolag som ställer krav på att fordon ska köras fossilfritt, däremot är vi bland de få som ställer kravet mer skarpt i upphandling än andra bostadsbolag. Med skarpt krav avser det ske i anbudsskede och är till för att passa verksamhetens behov, det vill säga att krav ska uppfyllas innan kontrakt tilldelas leverantör, säger upphandlare Filip Ibrahim.

Hur utformades kravet på OVK?

– Kravets utformning inleds med en målformulering om att ”Familjebostäder vill stimulera en minskad förbrukning av fossila drivmedel och minskade utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar”.  Därefter anges det en rad kriterier med vad fossilfria drivmedel avser. Slutligen ska leverantör i anbudet uppvisa uppgifter ur Transportstyrelsens vägtrafikregister eller motsvarande utländska register eller uppgifter från fordonstillverkaren för fordonet som ska användas i uppdraget och uppfyller nämnda kriterier, säger Filip.

Familjebostäder började med OVK och Larm som pilotprojekt eftersom det är relativt enkla entreprenader att kontrollera vid stickprovskontroller. Nackdelen är att vissa fordon är hybridbilar och skulle kunna köras på andra drivmedel.

– Detta kommer vi att kontrollera bättre i framtiden. Då kommer vi att vara ännu hårdare i våra stickprovskontroller och kräva att entreprenaden kan visa upp kvitto där det framkommer vilket drivmedel som fordonet tankats med, säger Senir.

FAKTA

OVK är en förkortning på Obligatorisk Ventilationskontroll och är en bestämmelse i plan- och bygglagstiftningen.

Syftet med bestämmelserna om OVK är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader och se till att ventilationssystem fungerar på det sätt som är avsett.

OVK innebär att ventilationskontrollen ska göras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant.

Detta görs regelbundet, vart tredje eller sjätte år beroende på ventilationssystem.

Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Källa: Boverket