Information om ombildning där hyresrätten dominerar

Kommunfullmäktige fattade i höstas ett beslut om att möjliggöra ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i områden där boendeformen hyresrätt är dominerande.

Regelverk för inkomna ansökningar om ombildningar:

 1. Förutsättning för en ombildning till bostadsrätt är att det finns en registrerad bostadsrättsförening med boende i fastigheten.
 2. Det ska finnas en aktuell intresseanmälan om förvärv för ombildning till bostadsrätt registrerad hos Inskrivningsmyndigheten på Lantmäteriet.
 3. Förfrågan till Familjebostäder om förvärv för ombildning till bostadsrätt ska vara undertecknad av behöriga företrädare för bostadsrättsföreningen.
 4. Om en ansökan inte är fullständig tar bolaget kontakt med bostadsrättsföreningen och informerar om bristerna.
 5. Är ovanstående krav uppfyllda bedöms frågan ur dessa aspekter:
  a. Andelen hyresrätten som finns i stadsområdet där fastigheten är belägen
  b. Om förfrågan avser en fastighet i ett utvecklingsområde
  c. Om särskilda skäl talar för att en ombildning inte är lämplig
 6. Ärendet föreläggs styrelsen som fattar beslut om en process rörande ombildning ska inledas eller om förfrågan ska avslås.
 7. Om Familjebostäders styrelse avslår förfrågan expedieras ärendet till Framtiden.